Responder a: A1-2-2. kore/sore/are

 • Ariadna

  Miembro
  09/03/2023 en 02:35
  A1-1神 A1-1
  20級

  Kore wa okane desu.

  これはおかねです。

  Sore wa eiga desu.

  それはえいがです。

  Sore wa jisho janai desu.

  それはじしょじゃないです

  Are wa toire desu.

  あれはトイレです。

  Are wa ike desu ka?

  あれはえきですか。