Responder a: A1-3-3. Conjugación de verbos

 • Paty

  Estudiante
  06/02/2023 en 08:13
  A1-1
  20級

  1-dan
  – Iru – imasu
  いる – います
  – Okiru – okimasu
  おきる – おきます

  5-dan
  – Kau – kaimasu
  かう- かいます
  – Iku – ikimasu
  いく- いきます

  Irregular
  Ryokousuru – Ryokou shimasu
  りょこう する – りょこうします